فرصت شغلی

به فروشنده خانم مجرد ، عدم اشتغال به تحصیل ، حداقل سن 18 و حداکثر 30 سال

برای کار در کتابفروشی 

ساعت کاری 8 – 15  -------  15  - 22

ارسال با پیک ارسال با پیک شهر کرمان
ارسال سراسر کشور ارسال به سراسر کشور